Alexander Faithfull

Here I am, being skeptical of a glass of wine.
Her ser jeg meget skeptisk på et glas vin.

Who I am

Hvem jeg er

I'm an English-born, Danish-speaking Scot, which I think gives me a reasonable claim at being European.

Jeg er engelskfødt dansktalende skotte, kort sagt europæer.

Professionally, I'm a free software developer at Magenta ApS. Prior to that, I was a research programmer in the Department of Computer Science at the IT University of Copenhagen from 2011 to 2018. My job there was to work with researchers to implement and experiment with their ideas.

Professionelt set er jeg open source udvikler på Magenta ApS. Tidligere var jeg forskningsprogrammør på IT-Universitetet i Københavns Institut for Datalogi mellem 2011 og 2018. Dér arbejdede jeg med forskere for at virkeliggøre og eksperimentere med deres idéer.

I grew up in Glasgow, studied software engineering in Edinburgh, and have lived in Denmark since December 2011. I can speak Danish (for some reason), basic French, and extraordinarily basic Polish.

Jeg voksede op i Glasgow, læste informatik i Edinburgh, og har boet her i Danmark siden december 2011. Af en eller anden grund kan jeg dansk (det har du måske allerede mærket); af mærkeligere grunde kan jeg også lidt fransk og en homøopætisk mængde polsk.

Mówię fatalnie po polsku.

I own too many Hawaiian shirts and not enough sensible ones; to the right, you can see me modelling Hibiscus Mania. (I also have it in red!) I also own too many spirits and liqueurs, because I'm good at appreciating them but bad at drinking them.

Jeg ejer alt for mange hawaiiske skjorter. Til højre fremviser jeg en, der hedder Hibiscus Mania. (Den har jeg også i rød!) Udover det ejer jeg også for mange flasker spiritus og likør, fordi jeg apprecierer dem markant bedre end jeg drikker dem.

What I've done

Hvad jeg har lavet

At Magenta, I work on the OS2borgerPC project, where I'm a bit of a jack of all trades, and on OS2datascanner, where I'm mostly responsible for designing and refining the 3.x scanner engine.

Hos Magenta arbejder jeg på OS2borgerPC-projektet som altmuligmand, samt på OS2datascanner-projektet som ansvarlig for den nyere scannermotor.

When I worked for Thomas Hildebrandt at the ITU, I developed Big Red, an Eclipse-based graphical editor (and a set of reusable libraries and components) for working with bigraphs. I presented this work at GCM 2012.

Dengang jeg arbejdede for Thomas Hildebrandt på IT-Universitetet, udviklede jeg Big Red, en Eclipse-baseret grafisk editor (samt nogle genanvendelige komponenter) for at arbejde med bigrapher. Dette arbejde præsenterede jeg for GCM 2012.

With Jesper Bengtson, I worked on Coqoon, an Eclipse-based IDE for the Coq proof assistant, built on top of the PhD thesis of Hannes Mehnert. I presented this work at TACAS 2016.

Under Jesper Bengtson arbejdede jeg på Coqoon, et Eclipse-baseret integreret udviklingsmiljø til bevisassistenten Coq, der bygges på PhD-arbejdet af Hannes Mehnert. Dette arbejde præsenterede jeg for TACAS 2016.

Worried about getting typecast, I branched away from Eclipse a bit in 2016, when I started working on the Scalable Similarity Search project with Martin Aumüller to implement high-performance similarity search algorithms and a benchmarking framework to test them. I presented this framework at SISAP 2017. (There's even photographic evidence.)

For at undgå »typecasting« (som man tilsyneladende også siger på dansk) som Eclipse-programmør forgrenede jeg mig lidt i 2016, hvor jeg begyndte at arbejde på Scalable Similarity Search-projektet. Sammen med Martin Aumüller implementerede jeg søgealgoritmer med høj ydeevne, samt et benchmarkingsystem for at kontrollere, at de fungerer godt. Jeg præsenterede systemet her for SISAP 2017. (Det er der fotografisk bevis på.)

I'm comfortable programming in C, C++, Python, Java, Scala, JavaScript (shudder) and the POSIX shell (even bigger shudder). I can just about program in OCaml and Standard ML when it's absolutely necessary. (I keep meaning to learn Rust, but I haven't yet. I will! Honestly!)

Jeg har det godt med at programmere på C, C++, Python, Java, Scala, JavaScript (selv om det er lidt grimt) og POSIX-shell (selv om det er enormt grimt). Skulle det blive nødvendigt, kan jeg også programmere på OCaml og Standard ML. (Jeg lærer Rust så snart som muligt. Grin ikke! Det skal jeg! Helt sikkert!)

What I've written

Hvad jeg har skrevet

Quite apart from all the programs, I also wrote (and presented!) some papers back in my academic days:

Udover programmerne skrev (og præsenterede!) jeg også nogle artikler, da jeg var (næsten-)akademiker:

Where I am

Hvor jeg findes

When it comes to the internet, like every other programmer in the universe, I'm on GitHub, and — incredibly — I even have my own e-mail address, which you can find by taking my first name, a full stop, and my last name, and adding Google's popular webmail service.

Når det gælder nettet, har jeg ligesom alle andre programmører i vore dage en konto hos GitHub, og — som noget helt vildt — har jeg også min egen e-mailadresse, som du selv kan skabe ved at tage mit fornavn, et punktum, og mit efternavn, samt Googles populær mail-tjeneste.